T.WARCZAK-TW1_0972
IMG_20210910_110540_resized_20210910_033849860
IMG_20210923_101315959_HDR
20211010_122802
P1740047
DSC05647
WhatsApp Image 2023-10-19 at 09.58.45 (6)
DSC03754
DSC03658

Misja

„Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

Ks. kard. Karol Wojtyła w liście do Zgromadzenia z 1977 roku.

Szkoła Sióstr Prezentek realizuje misję szkoły katolickiej, tworząc odpowiednie środowisko wychowawcze, umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia (duchowy, moralny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny) w oparciu o wartości ewangeliczne i patriotyczne w celu osiągnięcia dojrzałej osobowości i przygotowania się do podjęcia zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych. 

Biorąc pod uwagę współczesną sytuację edukacyjną, szkoła uwzględnia konieczność przygotowania młodzieży do umiejętnej oceny rzeczywistości i dokonywania odpowiednich wyborów.

TWORZENIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

Nauczyciele szkoły Sióstr Prezentek, Uczniowie i ich Rodzice świadomie wstępują do społeczności szkolnej i decydują się na jej współtworzenie.

Rola NAUCZYCIELI w budowaniu środowiska wychowawczego:

• nauczyciele szkoły Sióstr Prezentek czynią chrześcijańską wizję człowieka swoją dewizą życiową i podejmują się wychowania młodzieży w tym duchu; jako ludzie głęboko wierzący mają być wzorem dla swoich uczniów, swoją postawą zaś – ukazywać świat wartości ewangelicznych, w który pragną wprowadzić wychowanków;

• nauczyciele wychowują nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoją osobowością oraz sposobem reagowania i interpretowania sytuacji i postaw ludzkich w duchu nauczania Kościoła;

• każdy nauczyciel, będąc świadomym złożoności zadań wychowawczych, w modlitwie za siebie i wychowanków wyprasza światło Ducha Świętego dla dzieła wychowania, mając świadomość, że jedynym wychowawcą jest Jezus Chrystus; myśl tę wyraziła już w XVII wieku Matka Założycielka błogosławiona Zofia Czeska, zwracając się do Sióstr – pierwszych wychowawczyń swojej szkoły: „Siostry mają być Chrystusowymi Pomocnicami w wychowaniu Panienek”,

• wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni za dzieło wychowania i dlatego mają obowiązek ukazywać młodzieży drogi rozwoju wewnętrznego, świat wartości, uczyć wyboru dobra, korygować postawy;

• obowiązkiem każdego nauczyciela jest stawianie wymagań uczniom, by uczyć ich systematyczności i odpowiedzialności za swoje wychowanie; należy to czynić w atmosferze życzliwości i zaufania;

• wszyscy nauczyciele winni być również dobrymi specjalistami w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiadać umiejętności pedagogiczne, by przekazywać uczniom rzetelną wiedzę w sposób jasny i zrozumiały.

RODZICE – współtwórcy środowiska wychowawczego

Szkoła stawia sobie zadanie wspierania rodziny w zakresie wychowania młodego człowieka. Rodzice, wybierając szkołę katolicką, akceptują profil wychowawczy szkoły, a jej zadania w tym zakresie wspierają swoim autorytetem i wymaganiami. Jednomyślność w interpretacji wymagań szkoły jest konieczna dla stworzenia spójnego wewnętrznie środowiska wychowawczego.

 

UCZEŃ szkoły ze swoimi rodzicami.
Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie, którzy zapoznali się z programem wychowawczym i decydują się na przyjęcie jego założeń. Uczeń ma za zadanie podjąć osobisty wysiłek formowania swojej osobowości, współpracując z nauczycielami i otwierając się na ich wychowawcze działania. Uczeń powinien zrozumieć i zaakceptować wszystkie elementy procesu wychowawczego, gdyż jego podmiotowość i dobro są podstawową troską Nauczycieli i Rodziców.

 

CELE WYCHOWAWCZE:

Rozwój duchowy i moralny ucznia

Szkoła, realizując misję wprowadzenia uczniów w świat uniwersalnych wartości ewangelicznych (por. „Fides et ratio”), daje im możliwość pogłębienia wiary i osobistego spotkania z Bogiem w myśl słów Kardynała Karola Wojtyły: „Pomóc każdej młodej duszy przeżyć swoją własną tajemnicę „prezentacji”, pomóc jej stanąć wobec Boga żywego, który jest Miłością i ukształtować z tej świadomości życie, jako odpowiedź na tę Miłość – to powołanie, któremu warto poświęcić siebie…”. Celem formacji duchowej i moralnej jest integracja postaw i zachowań z wyznawaną wiarą.

Rozwój intelektualny ucznia

Wszyscy nauczyciele, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, uczą umiejętności zdobywania, przyswajania i wykorzystywania zdobytej wiedzy, starając się przede wszystkim o to, by każdy uczeń rozwinął się intelektualnie i posiadał wiedzę na miarę swoich możliwości. Nauczyciele rozpoznają uzdolnienia uczniów i, wykorzystując dostępne środki, ułatwiają im rozwój zainteresowań. W doborze treści nauczania szkoła uwzględnia równowagę między wiedzą a praktyką, wynikającą ze współczesnej sytuacji społeczno-kulturalnej, a także głęboką formację patriotyczną i rozwój krytycznego myślenia.

Rozwój emocjonalny i fizyczny ucznia

W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych szkoła stwarza takie sytuacje, których przeżycie stanowi ważny element procesu dojrzewania emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci i młodzieży. Wszyscy nauczyciele dbają o higieniczne i bezpieczne warunki pracy uczniów. Nauczyciele wychowania fizycznego są szczególnie odpowiedzialni za ogólny rozwój sprawnościowy uczniów.

 

CECHY DOJRZAŁEJ OSOBOWOŚCI UCZNIA:

Uczeń szkoły Sióstr Prezentek pogłębia swoją wiarę i znajomość nauki Chrystusa:

• przystępuje do Sakramentów Świętych (Sakramentu Pokuty, Eucharystii), uczestniczy we Mszy Świętej w niedzielę i święta oraz troszczy się o osobisty kontakt z Bogiem poprzez modlitwę,
• troszczy się o kształtowanie prawego sumienia,
• uczestniczy w dniach skupienia, rekolekcjach i innych formach duchowej odnowy zaproponowanych przez szkołę,
• przyznaje się do swojej wiary i jest żywym świadectwem wobec innych – ma odwagę bronić wiary i swoich przekonań.

 

Stara się o pogłębianie więzi międzyludzkich i rozwijanie dojrzałości społecznej:

• szanuje i kocha swoich Rodziców, słucha ich rad, pomaga im w pracach domowych, uczestniczy w życiu rodzinnym,
• szanuje starszych i stara się rozumieć ich potrzeby,
• jest wrażliwy na krzywdę i cierpienia bliźnich, jest gotowy nieść im pomoc na miarę swoich możliwości,
• jest zaangażowany w budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej (stara się nieść pomoc koleżankom i kolegom, gdy widzi ich trudną sytuację, czuje się odpowiedzialny za tworzenie atmosfery i działania wspólnoty),
• szanuje tradycje narodowe, stara się o poznanie historii i kultury ojczystej,
• włącza się w budowanie tradycji własnej szkoły,
• dostrzega i szanuje piękno przyrody jako dzieła Bożego.

Przyjmuje trud samowychowania w duchu chrześcijańskiej wolności:

• cechuje go uczciwość i rzetelność w myśleniu i działaniu,
• jest prawdomówny we wszystkich sytuacjach i okolicznościach,
• jest odpowiedzialny za podjęte zadania,
• stara się o wyrobienie silnej woli i odwagi w dążeniu do osiągnięcia godziwych celów,
• jest wolny od wszelkich uzależnień,
• dba o kulturę osobistą (słowa, zachowania, wygląd zewnętrzny).

Troszczy się o rozwój intelektualny:

• rozwija w sobie szacunek dla prawdy i zdolność do samodzielnego myślenia,
• rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć,
• stara się o rozwój swoich uzdolnień i zainteresowań,
• uczestniczy w życiu kulturalnym klasy, szkoły i środowiska,
• rozwija swoje poczucie estetyki i kultury,
• umiejętnie i selektywnie korzysta ze środków społecznego przekazu i komputera,
• korzysta z wartościowej lektury, czasopism, odpowiednich programów telewizyjnych i radiowych.