P1660069
T.WARCZAK-TW1_0972
P1560490
P1530044
P1550270
IMG_0014
20180602_114431
P1570150
20180919_154119

Samorząd Uczniowski

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana (...) i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości..." Janusz Korczak

Rada Samorządu Uczniowskiego

Juliusz Curyło, kl. 3C
Dora Struk, kl. 2D
Krzysztof Całek, kl. 2D

Opiekun Samorządu: P. Kinga Ciapała-Gędłek

 

Ze Statutu Liceum (§ 30):

1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów.

6. Samorząd uczniowski może inicjować i organizować działania (m.in. kulturalne, artystyczne) po przedstawieniu dyrektorowi szkoły projektu działań i uzyskaniu akceptacji.
7. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora na prośbę samorządu.
8. Działanie uczniów w samorządzie ma znaczenie wychowawcze, w szczególności uczy bycia „dla drugich”.