P1660069
T.WARCZAK-TW1_0972
P1560490
P1530044
P1550270
IMG_0014
20180602_114431
P1570150
20180919_154119

Samorząd Uczniowski

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..."
Janusz Korczak

Rada Samorządu Uczniowskiego

Julia Stanek, kl. 7a
Jagoda Jazownik, kl. 8a
Emilia Mazurkiewicz, kl. 8a

Opiekun samorządu: p. Grzegorz Simiłowski

Ze Statutu Szkoły Podstawowej (§ 24): 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

 5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.